İSG CHECKUP

Açıklama: 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamında, tüm işyerleri tehlike sınıfına ve çalışan sayısına göre İş Güvenliği Uzmanı hizmeti almak zorundadır.


Açıklama: 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamında, tüm işyerleri tehlike sınıfına ve çalışan sayısına göre İşyeri Hekimi hizmeti almak zorundadır.


Açıklama: 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamında, tüm işyerleri tehlike sınıfına ve çalışan sayısına göre Diğer Sağlık Personeli hizmeti almak zorundadır.


Açıklama: Risk değerlendirmesi, işyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları içerir.


Açıklama: Acil durum planı, işyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı plandır. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik kapsamında; işveren, çalışma alanlarına ilişkin Acil Durum Eylem Planı'nı hazırlar veya hazırlatır.


Açıklama: 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri kapsamında; işyerlerinde, Yıllık Eğitim Planı, Yıllık Çalışma Planı ve bir önceki yıla ilişkin Yıllık Değerlendirme Raporu hazırlanması zorunludur.


Açıklama: Bir takvim yılı içerisinde net 50 ton ve üzerindeki miktarlarda tehlikeli madde üreten, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran, alan ve boşaltan işletmeler ile toplam taşıma kapasitesi 50 ton ve üzerinde olan nakliye firmaları en az bir TMGD istihdam etmeli veya TMGD hizmeti almalıdır. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 22 Mayıs 2014’de TMGD Tebliği ile TMGD görev yetki ve sorumlulukları belirlenmiş olup, 24 Ekim 2013 tarihinde yürürlüğe giren Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Yönetmeliği gereği, 30 Haziran 2015’ den itibaren TMGD istihdamı veya hizmet alımı Türkiye’de de zorunlu hale gelmiştir.


Açıklama: Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Hakkında Yönetmelik kapsamında, işveren; tehlike sınıfına bağlı olarak, tüm çalışanlara eğitim aldırmakla yükümlüdür.


Açıklama: Kişisel koruyucu donanım, risklerin, toplu korunmayı sağlayacak teknik önlemlerle veya iş organizasyonu ve çalışma yöntemleriyle önlenemediği, tam olarak sınırlandırılamadığı durumlarda kullanılır. Kişisel koruyucu donanım, iş kazası ya da meslek hastalığının önlenmesi, çalışanların sağlık ve güvenlik risklerinden korunması, sağlık ve güvenlik koşullarının iyileştirilmesi amacıyla kullanılır. İşveren, toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik verir.
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik kapsamında; işveren, yapılacak risk değerlendirmesi sonucu alınacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri ile kullanılması gereken kişisel koruyucu donanımı belirlemek ve bunları çalışanlarına temin etmekle yükümlüdür.


Açıklama: İş Hijyeni Yönetmeliği kapsamında; işveren, işyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin ve çalışma ortam koşullarının tehlikelerinden, zararlı etkilerinden çalışanları korumak zorundadır. Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlere yönelik ölçüm, test, analiz ve değerlendirmeleri, ön yeterlik veya yeterlik belgesini haiz laboratuvarlara yaptırmakla yükümlüdür.

 
Huawei
Peryön
Vodafone