YÖNETMELİKLER

16713 Sayılı Çalışma Bakanlığı Merkez Birimleri Evrak ve Dosya Yönetmeliği İNDİR
19926 Sayılı Grev Gözcülerinin Zorunlu İhtiyaçlarının Karşılanması Hakkında Yönetmelik İNDİR
20378 Sayılı Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık Ve İaşelerine Dair Yönetmelik İNDİR
21053 Sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği İNDİR
22325 Sayılı Sendika ve Konfederasyonlarca Düzenlenecek Üye Kayıt Fişleri İle Defterlerinin Şekli ve İçeriği Hakkında Yönetmelik İNDİR
22789 Sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği İNDİR
22930 Sayılı Grizulu Ocaklarda Elektrik Enerjisi Kullanılması Hakkında Yönetmelik İNDİR
22963 Sayılı Deniz, Göl veya Nehir Altında Bulunan Madenlerdeki Çalışmalar Hakkında Yönetmelik İNDİR
23186 Sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Atanacak Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik İNDİR
24516 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik İNDİR
24516 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Konfederasyonlarınca Düzen. Üyeli. Başvuru Belg., Çekilme Bildirimlerinin Şekli... İNDİR
24578 Sayılı Kurum İdari Kurulları, Yüksek İdari Kurul,Kamu İşveren Kurulu ve Uzlaştırma Kurulunun Teşkili İle Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik İNDİR
24578 Sayılı Sendika Üye Sayıları ve Her Hizmet Kolunda Yetkili Kamu Görevlileri Sendikaları ve Bunların Bağlı Bulundukları... İNDİR
25214 Sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmelik İNDİR
25214 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği İNDİR
25387 Sayılı Yüzdelerden Toplanan Paraların İşçilere Dağıtılması Hakkında Yönetmelik İNDİR
25391 Sayılı Konut Kapıcıları Yönetmeliği İNDİR
25391 Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği İNDİR
25393 Sayılı İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik İNDİR
25423 Sayılı Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İNDİR
25425 Sayılı Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İNDİR
25425 Sayılı Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği İNDİR
25425 Sayılı İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği İNDİR
25425 Sayılı İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği İNDİR
25426 Sayılı Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik İNDİR
25446 Sayılı Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği İNDİR
25540 Sayılı Asgari Ücret Yönetmeliği İNDİR
26986 Sayılı Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik İNDİR
27010 Sayılı Alt İşverenlik Yönetmeliği İNDİR
27058 Sayılı Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik İNDİR
27210 Sayılı Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik İNDİR
27295 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumuna Yapılan Sigortalı ve İşyeri Bildirimlerinin Bazı Kurumlara Yapılması Gereken Bildirimler Yerine Geçmesine Dair Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İNDİR
27295 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumuna Yapılan Sigortalı ve İşyeri Bildirimlerinin Bazı Kurumlara Yapılması Gereken Bildirimler Yerine Geçmesine... İNDİR
27538 Sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği İNDİR
27696 Sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Uzman Yardımcılığı, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı ile İSG Uzman Yardımcılığı Giriş ve Uzmanlık Yeterlik Sınavları Hakkında... İNDİR
27696 Sayılı ÇSGB Çalışma Uzman Yardımcılığı, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı ile İSG Uzman Yardımcılığı Giriş ve Uzmanlık Yeterlik Sınavları Hk. İNDİR
28270 Sayılı Toplu Sözleşme Görüşmelerinin Yapılma Usul ve Esasları İle Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Kamu Personeli Danışma Kurulu ve Kurum İdari Kurullarının... İNDİR
28276 Sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Esaslarına Dair Yönetmeliğin Yürülükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik İNDİR
28702 Sayılı Sendika Üyeliğinin Kazanılması ve Sona Ermesi İle Üyelik Aidatının Tahsili Hakkında Yönetmelik İNDİR
28717 Sayılı Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik İNDİR
28737 Sayılı Askerî İşyerleri İle Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi, Teftişi ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelik İNDİR
28844 Sayılı Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya ve Hakeme Başvurma Yönetmeliği İNDİR
28877 Sayılı Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik İNDİR
28921 Sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği İNDİR
28926 Sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında İstihdam Edilen Uzman ve Uzman Yardımcılığı Yönetmeliği İNDİR
28941 Sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği İNDİR
29261 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edilen İşçilerin Kıdem Tazminatları... İNDİR
29268 Sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği İNDİR
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerinin Görev, Yetki, Sorumlulukları İle Hizmet Merkezlerinin Kuruluş Esasları Hakkında Yönetmelik İNDİR
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği İNDİR
 
Huawei
Peryön
Vodafone